The Hair.Lab | The Studio. | ALGEMENE VOORWAARDEN

BEHANDELVOORWAARDEN:

– Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen The Hair.Lab en de klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

– Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

– Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders of publicaties van The Hair.Lab binden niet.

TARIEVEN:

– Een samengestelde prijsopgave verplicht de kapper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

– De klant verbindt zich met de kapper de hiervoor afgesproken prijs te betalen. Indien dit niet voor de behandeling besproken is gaat de kapper er vanuit dat onze tarieven de klant bekend zijn. Onze tarieven zijn te vinden op onze website onder het kopje: prijzen

AANSPRAKELIJKHEID

– De kapper garandeert dat de in de kapsalon uitgevoerde behandeling voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid. Zij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.

– De kapper mag ten aanzien van de verrichten behandeling er vanuit gaan, dat de klant in een goede lichamelijke conditie verkeerd. Omstandigheden bij de klant die het resultaat van de behandeling kunnen beïnvloeden, of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de klant vooraf aan te geven. Hieronder valt medicijngebruik, allergieën en/of bestraling. Ook het gebruik van Hennapoeder of haarkleuringen met metaalhoudende ingrediënten kunnen het eindresultaat beïnvloeden.

– Is de behandeling niet zoals de klant verwachtte dan kan de klant een klacht indienen bij de kapper. De klant dient de klacht binnen 1 week na de behandeling kenbaar te maken aan de kapper.

– De klant dient de kapper de mogelijkheid te bieden om de klacht op te lossen, d.m.v. één nieuwe behandeling. De kapper is niet verplicht om de klant geld terug te geven bij ontevredenheid. Het is ten alle tijden is het doel om de klant met een tevreden resultaat te behandelen. Mocht dit uitkomen op andere type behandelingen dienen deze betaald te worden door de klant zelf.

– De kapper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden. Mocht de kapper niet achter de werkzaamheden staan die ingepland staan mag deze afspraak geweigerd worden. Bij twijfel over de kwaliteit van het haar tijdens een kleurbehandeling wordt er altijd een ‘eigen risico formulier’ digitaal ondertekend.

– Indien er schriftelijk reactie gegeven wil worden gegeven op de algemene voorwaarden, mag dit gemaild worden naar: info@thehairlab.nl. Wij streven ernaar om binnen 24 uur een reactie te geven.

ONLINE AGENDA & ANNULERINGEN

In onze online boekingsomgeving: ‘Salonized’ waar je zelf jouw afspraken kunt beheren, zit ook ons ‘NO-SHOW’ systeem verwerkt. Een No-Show is een klant die geen gebruik maakt van zijn/haar gereserveerde afspraak, die alle mogelijkheden om een afspraak tijdig af te zeggen niet heeft gebruik en dus onaangekondigd niet verschijnt.

Waarom hanteren we het No-Show beleid?

In de prijs van een behandeling zitten veel kosten verwerkt, en bij de meeste kapsalons zijn ook de klanten die niet komen opdagen verwerkt in de prijs, de zogenaamde: No Shows. Zoals iedereen van ons gewend is, zijn wij geen standaard kapsalon maar transparant en duidelijk. Wij vinden het daarom niet nodig om onze eventuele No Show kosten door te berekenen in de prijs van onze bestaande behandelingen. Daar kun jij vervolgens van profiteren omdat wij hierdoor onze prijzen bewust laag kunnen houden. Wij vinden het daarom niet nodig dat jij als trouwe klant hiervan de dupe moet zijn.

Onze voorwaarden voor onze No Shows zijn als volgt:

Vóór 24 uur voor behandeling – kosten = Gratis

Klanten kunnen tot minimaal 24 uur van te voren gratis annuleren, in de ontvangstmail die je krijgt zit de optie ‘afspraak annuleren’ of ‘afspraak verzetten’, hiervoor wordt niets in rekening gebracht.

Binnen 24 uur voor behandeling – kosten = 50%

Klanten die wel hun afspraak binnen 24 uur voor behandeling annuleren wordt 50% van de behandeling in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd en plaats.

Niet gekomen/Vergeten/Te laat, kosten = 100%

Klanten die geen gebruik maken van zijn/haar gereserveerde plaats of te laat zijn, alle mogelijkheden om een afspraak af te zeggen niet gebruiken en onaangekondigd niet verschijnen, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd en plaats. Het No-Show systeem zal dit automatisch herkennen en bijhouden wie wel, wie niet of wie te laat is voor zijn of haar ingeplande afspraak.

E-mail herinnering

Je ontvangt één dag voor jouw afspraak een extra herinnering in de vorm van een e-mail. Soms belanden deze herinneringen in de spam-box van de ontvanger waardoor het lijkt of deze niet verstuurd is. Deze e-mail is daarom een extra geheugensteun, je bent echter zelf verantwoordelijk voor het noteren en nakomen van jouw afspraak. Mocht je niet meer weten wanneer je jouw afspraak hebt gemaakt neem dan contact met ons op.

The Hair.Lab | ONBEPERKT KNIPPEN, KLEUREN, NON-STOP BLOWDRYBAR

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. The Hair.Lab: gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijn zoals vermeld op de website www.thehairlab.nl waarmee de consument via een machtigingsformulier een kappersabonnement afsluit.
 2. Klant: de persoon met wie The Hair.Lab een overeenkomst van opdracht in de vorm van een abonnement aangaat;
 3. Abonnement: de overeenkomst van opdracht tussen The Hair.Lab en de Klant uit hoofde waarvan de Klant recht heeft op kleurbehandelingen zoals opgenomen in het abonnement;
 4. de website: www.thehairlab.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor ieder abonnement namens The Hair.Lab die deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Deze algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van het abonnement. In geval van strijd tussen een bepaling in het abonnement en een bepaling in deze algemene voorwaarden, prevaleert de bepaling in het abonnement.
 3. Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, van het abonnement of deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Alle memberships zijn persoons gebonden. Alle memberships en de daarbij behorende behandelingen zijn niet overdraagbaar aan derden.

 • Tijdens abonnement altijd recht op 15% korting op stylingsproducten.
 • Klanten kunnen geen gebruik meer maken van andere acties.
 • Klant mag maximaal twee keer per maand langs komen voor kleurbehandelingen.
 • Klant mag maximaal vier keer per maand langs komen voor knipbehandelingen.

Artikel 3 – Totstandkoming membership

 1. The Hair.Lab biedt meerdere membership varianten aan waaruit een Klant kan kiezen. De Klant kiest en geeft zijn persoonlijke gegevens door via onze website. Men kan meerdere memberships combineren. Het door de Klant gekozen membership komt slechts tot stand na voltooiing van aanmelding in het systeem door medewerker, en directe betaling via de website onder het kopje ‘memberships’. Indien The Hair.Lab op verzoek van de Klant enige prestatie verricht voordat de aanmelding van de Klant is voltooid, is The Hair.Lab gerechtigd om van de Klant betaling voor de betreffende verrichte prestatie te verlangen conform de dan bij The Hair.Lab geldende tarieven.

Bij het afsluiten van een abonnement wordt de eerste keer betaald per ideal via onze website. Onder het kopje ‘memberships’ wordt deze optie aangeboden. Na het registreren wordt het memberships wordt maandelijks automatisch afgeschreven.

Artikel 4 – Ingangsdatum en duur memberships

 1. De Klant kan op ieder moment een abonnement afsluiten en stopzetten.

Alle abonnementen worden aangegaan voor de periode van 1 maand, en via onze website geactiveerd via ideal, hierna zal automatische incasso volgen op de gekozen datum. Op deze manier kun je zelf bepalen wanneer je het abonnement aanzet of uitzet.

Het kleurmembership worden voor een periode van minimaal 3 maanden aangegaan. Dit wordt aangehouden om een langdurige relatie aan te gaan op het gebied van kleuring.

Als blijkt dat iemand na 3 maanden geen gebruik heeft kunnen van maken van het abonnement door ernstige ziekte of aantoonbare verhindering van de klant, kun je contact met ons opnemen en zullen we samen tot een oplossing komen.

Artikel 5 – Prijzen

The Hair.Lab is gerechtigd de overeengekomen, maandelijks door de Klant verschuldigde, membershipkosten tussentijds te wijzigen met inachtneming van een schriftelijke aanzegtermijn van 30 dagen.

Artikel 6 – Betaling

 1. De Klant is de membershipkosten maandelijks uiterlijk eerste week van de maand aan The Hair.Lab verschuldigd. Betalingen vinden plaats op de datum van activering via onze website.
 2. Betaling van de abonnementsgelden vinden plaats per automatische incasso. Hierbij kun je zelf in je gegevens bekijken tot wanneer je huidige abonnement van 1 maand duurt.

Indien om welke reden dan ook een afspraak niet wordt nagekomen of een ‘no show’ plaats vind en er wel een afspraak in de agenda is ingepland, wordt er €10,00 gerekend als compensatie tegen de ingeboekte tijd. Ook voor het storneren van de automatische incasso wordt € 10,00 in rekening gebracht. Deze kosten zijn vanuit Mollie ingevoerd. Mollie is onze verwerkende partij.

Artikel 7 – Uitvoering van het abonnement

The Hair.Lab zal zich inspannen om het abonnement c.q. de opdracht van de Klant op zorgvuldige wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.

 1. Indien de Klant zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de te verrichten werkzaamheden onredelijk bemoeilijkt of verhindert, is de The Hair.Lab de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden te staken zonder dat dit de Klant recht geeft op enige restitutie van door hem/haar reeds betaalde membership.

Artikel 8 – Uitleg diensten abonnement

KNIPPEN

Membership – onbeperkt opscheren, faden, knippen & baard trimmen voor een vast bedrag per maand

KLEUREN

Membership – onbeperkt jouw uitgroei bijwerken

NON-STOP BLOWDRY BAR

Membership – wassen, drogen en afwerken met krul of stijltang

Artikel 9 – Koop op afstand

 1. Bij totstandkoming van het membership heeft de Klant het recht om het membership zonder opgave van redenen binnen veertien dagen te herroepen. Deze herroepingstermijn van veertien dagen vangt aan op de dag dat het abonnement tot stand is gekomen.
 2. Om van het herroepingsrecht gebruik te maken, dient The Hair.Lab via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte te stellen van zijn/haar beslissing om het abonnement te herroepen. De Klant kan dit schriftelijk doen via de email. Dit mailadres is: info@thehairlab.nl
 3. Als de Klant het abonnement herroept, ontvangt de Klant de betaling die de Klant tot op dat moment heeft gedaan onverwijld, in ieder geval niet later dan veertien dagen nadat The Hair.Lab op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om het abonnement te herroepen, terug.
 4. Heeft de Klant voor gebruikmaking van zijn/haar herroepingsrecht reeds gebruik gemaakt van de diensten van The Hair.Lab dan is deze gerechtigd de reeds bij de Klant verrichte behandeling aan de Klant in rekening te brengen conform de dan bij The Hair.Lab geldende tarieven. De kosten voor de betreffende behandeling, zullen worden verrekend met de klant.

Artikel 10

– Slotbepalingen

 1. Op elke overeenkomst c.q. op elk abonnement tussen The Hair.Lab en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten c.q. abonnementen tussen The Hair.Lab en de Klant worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de The Hair.Lab is gevestigd. Indien The Hair.Lab een beroep doet op deze bepaling, heeft de Klant zijnde een natuurlijk persoon de mogelijkheid om binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.